VỀ CÁC BIỂU HÌNH TRÊN TANG TRỐNG

QUAN HỆ VỚI ĐÔNG QUÂN CỦA CỬU CA